Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Celem poniższej Polityki prywatności jest przedstawienie informacji o zasadach ochrony prywatności jakie stosujemy podczas wykorzystywania informacji, otrzymywanych bezpośrednio lub pośrednio od naszych Klientów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą przez firmę A.H.U. “Nova” właściciela marki Wody-mineralne.com.pl.

Polityka prywatności i plików cookies jest zgodna z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. – w skrócie RODO.

§1 Administrator danych

Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników jest AHU NOVA ul. Kamionka 28, 32-241 Kozłów, NIP 646-00-07-840, REGON 003498325

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@wody-mineralne.com.pl

§2  Dane osobowe

W celu realizacji Umowy sprzedaży na odległość zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko/nazwę firmy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • dane przedsiębiorstwa (wraz z nr NIP);
 • adres;

Podczas korzystania ze stron internetowych pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera, z którego nastąpiło wejście na stronę, zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

§3 Cele przetwarzania

Dane osobowe Klientów zbierane są przede wszystkim w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą, a w tym:

– obsługę zapytań ofertowych

– przyjęcia zamówienia,

– monitorowanie korzystania z usług,

– obsługi skarg,

– zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych).

Ponadto, dane zbierane podczas wypełnienia formularzy dostępnych na stronie internetowej, zbierane są w celu wysyłania newslettera, informowania Użytkownika o aktualnościach, nadchodzących wydarzeniach i ofercie specjalnej; w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Klienta, lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Klientów, dopasowania ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Klientom; tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, a także prowadzenia sprawozdawczości, zapewnienia danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Klient odwiedza internetową, zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze stron internetowych w tym: poprawy nawigacji, wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom.

§ 4 Podstawa prawna

Podanie przez Klienta danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania zamówienia i sprzedaży towarów i usług. Bez udzielenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o naszej ofercie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, nie będziemy mogli przesyłać takich informacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1a RODO). W zakresie działań marketingu bezpośredniego podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1f RODO). Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu lepszej jakości świadczonych usług dla naszych Klientów poprzez prowadzenie analityki internetowej stron www, analizie odwiedzin, kontaktach z klientami oraz potencjalnymi klientami.

§5 Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom odbiorców:

Podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo stron internetowych.

Korzystamy z usług podmiotów, które zapewniają profesjonalne działanie naszych stron internetowych oraz bezpieczeństwo Twoich danych. Podmioty te mogą przetwarzać adresy IP osób, które odwiedzają stronę.

​Dostawcy usług IT.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług IT. Zależy nam na tym, aby Twoje dane osobowe były aktualne, bezpieczne i profesjonalnie zarządzane.

Podmioty świadczące obsługę rachunkową.

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających profesjonalną obsługę rachunkową i rozliczeniową.

Dostawcy serwisów płatności.

Korzystamy z usług podmiotów zapewniających bezpieczną i wygodną możliwość dokonania wsparcia finansowego naszej działalności, zgodnie z regulaminami usług tych podmiotów.

Podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług pocztowych lub kurierskich.

Podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych.

Korzystamy z usług podmiotów, które profesjonalnie zajmują się świadczeniem usług bezpiecznego niszczenia dokumentacji oraz innych nośników danych.

§6  Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe nie będą przekazywane ani przetwarzane w państwach trzecich.

§7 Prawa Klienta

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.

 • Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz ofertach, w tym profilowania opartego na tej podstawie. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje.

Podstawa prawna: art. 21 RODO.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawa prawna: art. 17 RODO.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Podstawa prawna: art. 18 RODO.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku publicznego. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Podstawa prawna: art. 20 RODO.

 • Prawo do wniesienia skargi

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO.

§8 Okres przechowywania danych

Co do zasady Państwa dane będą przechowywane na czas konieczny do wykonania usługi, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających w umowy. W przypadku dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Adresy poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres 10 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§9 Pliki cookies

Cookies, inaczej „ciasteczka” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Tworzone są przez przeglądarkę internetową w momencie odwiedzenia danej strony. Mogą zostać wykorzystane przy ponownej wizycie na stronie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą do identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika.

Nasze strony internetowe wykorzystują pliki cookies do:

 • dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy stron z niej korzystają, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
 • umożliwienia dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (w przypadku występowania reklam na stronie);
 • utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi ponownie wpisywać loginu i hasła (w przypadku występowania opcji rejestracji w serwisie);
 • prawidłowego działania rezerwacji online, ofert specjalnych oraz innych funkcji na naszej Stronie www (w przypadku występowania rezerwacji online bezpośrednio na stronie www);
 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.

Nasze serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne”  (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);

„stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Strony informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

§10 Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.