Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego wody-mineralne.com.pl

 

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.wody-mineralne.com.pl prowadzony jest przez firmę A.H.U. „Nova” z siedzibą w Kozłowie przy ulicy Kamionka 28

NIP 646-00-07-840, REGON 003498325,

e-mail sklep@wody-mineralne.com.pl

nr telefonu/fax 322165511.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu www.wody-mineralne.com.pl, są przetwarzane przez A.H.U. „Nova” z siedzibą w Kozłowie przy ul. Kamionka 28.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy
 • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie http://www.wody-mineralne.com.pl/user/, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Opisy i zdjęcia produktów

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.wody-mineralne.com.pl, kierowane przez A.H.U. „Nova” do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań

 

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.wody-mineralne.com.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 

Zamówienia

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.wody-mineralne.com.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.

Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.wody-mineralne.com.pl dostarczamy kurierem lub transportem własnym po spełnieniu określonych warunków.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

Przed wydaniem towaru Klientowi:

 • Przelew na rachunek bankowy firmy

mBank 58 1140 2004 0000 3202 7247 5228
WODY-MINERALNE.COM.PL A.H.U Nova
Kamionka 28, 32-241 Kozłów
Tytuł przelewu: Zamówienie numer XXXX

 • Płatność elektroniczna

W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta w siedzibie firmy
 • Gotówką do rąk kuriera, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 • Gotówką do rąk dostawcy, w przypadku dostawy przez pracowników firmy

 

Reklamacja towaru

W Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji Towarów i tryby ich rozpatrywania:

 • W razie odbioru Zamówienia od Dostawcy lub w siedzibie firmy – podpisanie przez Zamawiającego i Dostawcę Protokołu Zwrotu, zawierającego stwierdzenie braku Towaru lub wadliwości Towaru wchodzącego w skład Zamówienia, jest równoznaczne z wniesieniem przez Zamawiającego reklamacji. W takim przypadku, rozpatrzenie reklamacji następuje przy odbiorze Zamówienia. W razie uznania reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar na pełnowartościowy lub jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych) Sprzedawca zaoferuje do wyboru inny Towar, dostępny w Sklepie lub odpowiednio pomniejszy kwotę zapłaty za Towar. W razie uznania reklamacji, w przypadku odbioru Zamówienia od Dostawcy, Zamawiający dokonuje zapłaty kwoty odpowiednio pomniejszonej o kwotę wynikającą z braku lub wadliwości odbieranego Towaru.
 • W razie dostarczenia Zamówienia przez kuriera – w przypadku stwierdzenia braku Towaru lub wadliwości dostarczonego Towaru, Zamawiający w celu złożenia reklamacji powinien skontaktować się ze Sklepem. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

W każdym przypadku podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny zawierający reklamowany produkt lub Faktura VAT.

 

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia w którym nastąpiło wydanie towaru Klientowi bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres: Wody-mineralne.com.pl A.H.U Nova , Kamionka 28, 32-241 Kozłów lub na adres e-mail:sklep@wody-mineralne.com.pl .

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktu został zawarty w ramach strony internetowej Sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.

Towar powinien być zwrócony na adres: Wody-mineralne.com.pl A.H.U Nova , Kamionka 28, 32-241 Kozłów.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że sklep internetowy zgodził się je ponieść lub nie poinformował Klienta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy, sklep internetowy nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

Sklep internetowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sklep internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep internetowy nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient ma obowiązek zwrócić Towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep internetowy do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że sklep internetowy zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w przypadku tych towarów, które dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu, które to po otwarciu nie może być zwrócone ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, o ile opakowanie to zostało przez Klienta otwarte.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców na prawach konsumentów

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, są objęci ochroną przewidzianą w Ustawie o prawach konsumenta, o ile zawarta umowa sprzedaży, nie ma charakteru zawodowego.

Zawarta przez przedsiębiorcę umowa sprzedaży ze sklepem podlega weryfikacji odnośnie do jej zawodowego charakteru na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.

Postanowienia końcowe

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.wody-mineralne.com.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.